Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

1804 fc19 420
Reposted fromlittlefool littlefool viafollow-me follow-me
7714 b717 420
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium vianadzienie nadzienie
3004 0d3a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianadzienie nadzienie
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameriel meriel
1274 0abd 420
Reposted fromohnina ohnina viameriel meriel

January 14 2015

Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
Reposted frompieprzycto pieprzycto
1208 2d81 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakajetryn kajetryn
0963 8141 420
6113 07bd 420
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakajetryn kajetryn
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viakajetryn kajetryn
4473 138d 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakajetryn kajetryn
8509 a126 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajulkakulka2 julkakulka2
8032 4967 420
Reposted fromjustMeee justMeee viajulkakulka2 julkakulka2
4224 d8b3 420
Reposted fromoutline outline viarhubarbrr rhubarbrr

January 13 2015

6797 63c4 420
*-*
Reposted fromLost-in-a-dream Lost-in-a-dream
5224 c7f7 420
Reposted fromLost-in-a-dream Lost-in-a-dream
2055 a758 420
Reposted fromLost-in-a-dream Lost-in-a-dream

January 09 2015

0715 61fe 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl