Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2015

6682 3c10 420
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viarhubarbrr rhubarbrr
1466 5b30 420
Reposted fromweheartit weheartit viarhubarbrr rhubarbrr
Reposted frompotrzask potrzask viarhubarbrr rhubarbrr
Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka viarhubarbrr rhubarbrr
3524 5a2a 420
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viajulkakulka2 julkakulka2
3962 fab6 420
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viajulkakulka2 julkakulka2
Nie oczekuję, że 2015 będzie najszczęśliwszym rokiem mojego życia. 
Chciałabym jedynie po upływie tych 365 dni mieć więcej wspomnień wywołujących uśmiech na twarzy niż powodujących łzy.
— eternaljourney
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabesideyou besideyou
1231 5c02 420
Reposted fromoutline outline viabesideyou besideyou
4388 36eb 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viabesideyou besideyou
9704 8213 420
Reposted fromjustMeee justMeee viabesideyou besideyou

December 23 2014

Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viatrue-love true-love
3171 8dd5 420
Reposted frompetite-blanche petite-blanche viatrue-love true-love
6612 6c07 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatrue-love true-love
Angelina Jolie photographed by Brad Pitt
Reposted fromToka Toka viatrue-love true-love
3439 3518 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viatrue-love true-love
0370 89b1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatrue-love true-love
7170 5998 420

katedaniel:

newmanhaley:

December morning.

Where I wanna be on a rainy day like today.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaanecianow anecianow
5315 93d1 420
Reposted fromskatrix skatrix viaanecianow anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl